Regulamin

I. Postanowienia wstępnePortal Menedżer Sprzedaży jest serwisem internetowym, którego właścicielem i administratorem jest jest Dworaczyński Consulting, Lech Dworaczyński z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Czekanów ul. Środkowa 96, 63-410 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-137-53-74, REGON: 250028068), e-mail: biuro@dworaczynski.pl

II. Słownik nazw

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.Operator-Lech Dworaczyński,

2.Serwis-serwis internetowy prowadzony przez Operatora i dostępny pod adresem internetowym www.menedzersprzedazy.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z jego zasobów oraz wprowadzanie własnych danych,

3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora.

4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług komercyjnych lub podstawowych strony WWW oraz funkcjonalności świadczonych przez Menedżera Sprzedaży na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług komercyjnych lub podstawowych strony WWW świadczonych przez Menedżera Sprzedaży, jeżeli:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

5. Strona WWW – oznaczony nazwą system strony www prowadzony przez Menedżera Sprzedaży stanowiący zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierający pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem oraz posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Menedżera Operatora lub jego Partnerów.

6. Konto Użytkownika – oznacza konto umożliwiające uzyskanie statusu Użytkownika portalu Menedżer Sprzedaży, które można założyć poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej na stronie internetowej. Konto Użytkownika umożliwia dostęp do zbioru funkcjonalności. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem.

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z usług komercyjnych i podstawowych serwisu.

8. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

9. Formularz rejestracyjny – oznacza stronę, która umożliwia Użytkownikowi przekazanie

Operatorowi danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)) niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług portalu.

10. Pakiet Usług- oznacza usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik po zarejestrowaniu może korzystać z pełnej zawartości strony, a w szczególności:
Z porad, artykułów, wywiadów, wszelkich tekstów zawartych na stronie Menedżera Sprzedaży.

Z ofert szkoleń, webinarów, audiobooków i innych narzędzi Menedżera Sprzedaży

Korzystając z aplikacji „Zamów szkolenie” Użytkownik może zakupić szkolenie z innego serwisu.

Korzystając z aplikacji Kariera Użytkownik może:

Opublikować swoją aplikację lub ofertę przez wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie odpowiedniej opłaty (wyjątek okresy promocyjne). W tym celu Użytkownik musi zapłacić za publikację oferty przez określony czas przelewem.

W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych Użytkownik ma możliwość korygowania i poprawiania błędów poprzez zawiadomienie Menedżera Sprzedaży o wykrytym błędzie na adres: redaktor@menedzersprzedazy.pl

Użytkownik może otrzymać fakturę VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1661). Taką fakturę użytkownik powinien wydrukować i przechowywać jako formę dokumentu.

Przeglądać i korzystać z aplikacji udostępnionych samodzielnie w wersji otwartej;

Poprzez kontakt z portalem, pozyskiwać dane osobowe lub dane firmy z ogłoszeń zamkniętych, tylko i wyłącznie po zgodzie podmiotu, którego dotyczy zapytanie i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (wyjątek okresy promocyjne) przelewem. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1661). Taką fakturę użytkownik powinien wydrukować i przechowywać jako formę dokumentu.

Aplikacje mogą pojawiać się w serwisie tylko poprzez wysłanie właściwie wypełnionego formularza ze strony Menedżer Sprzedaży;

Portal zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

III Rejestracja

1. Udział każdego Użytkownika w serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji i założeniu konta.

2. W celu zamówienia rejestracji Użytkownik powinien wypełnić Formularz, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Menedżera Sprzedaży poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.

3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

– Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

– Dane wpisane w Formularzu powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą.

IV Zakres odpowiedzialności

1. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

V Prawa autorskie

1. Operator informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Operatora. Operator posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) .

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

VI Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem redaktor@menedzersprzedazy.pl

VII Polityka prywatności

1. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu internetowego Menedżer Sprzedaży, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opisane w oddzielnym pliku dostępnym tutaj.

2. Anonimowość

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, póki sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Operatora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami Użytkownik.

3. Ochrona danych osobowych
• Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.

• W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

• Operator będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

• Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem;

• W czasie korzystania z serwisu Menedżer Sprzedaży, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
• Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Operator może przetwarzać w tym celu następujące dane osobowe: numer ID ogłoszenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie menedżerskie, kwalifikacje, osiągnięcia, stanowisko.

• Użytkownik umieszczając swoją aplikację może zastrzec, że jego dane osobowe będą udostępniane Usługobiorcom, jedynie po uprzednim wyrażeniu przez niego odrębnej, pisemnej zgody na ich udostępnienie.

• Operator zastrzega, że katalog danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi.
• Cookies

W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu e-mail. Wyłączenie cookies uniemożliwia korzystania z większości naszych usług. Pliki typu cookies to informacje zapisywane na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
• Statystyka

Na podstawie uzyskanych informacji Administrator sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Mogą one być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

• Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści i opinie umieszczane w naszym serwisie, szczególnie na forum dyskusyjnym Menedżer Sprzedaży nie zawsze są zgodne z poglądami Administratora. Każdy autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.

Informacje przekazywane przez serwis są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy twórców serwisu. Menedżer Sprzedaży jest serwisem informacyjnym. Operator nie ponosi więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez użytkowników.

VIII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 10 lipca 2015r

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

 

Dodaj komentarz